Ekoturism

Svenska Naturturism Företagen

Eco by StrandNära är medlem i Naturturism Företagen.

Naturturismföretagen är natur- och ekoturismföretagens gemensamma röst och branschorganisation. De verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism samt en hållbar utveckling av näringen.

Svenska Ekoturismföreningen, nu Naturturism Företagen, bildades 1996. Under de senaste 15 åren har föreningen successivt utvecklats till att bli en allt bredare företrädare för all naturbaserad turism i Sverige. Organisationen arbetar idag aktivt med en lång rad frågor. Allt från opinionsarbete för att minska regelkrånglet för landsbygdens turismföretag till att stimulera till att fler naturturism företag utvecklar sin verksamhet mot en ökad hållbarhet – ekoturism.

1. Naturturism Företagen är en intresseorganisation som ger näringen en samlad röst, och därför inkluderar vi ”företagen” i vårt namn.
2. Naturturism Företagen organiserar både natur- och ekoturismföretag, och företräder därmed ett vidsträckt spektrum av företag med naturbaserade reseanledningar runt om i hela Sverige.”


EN UNIK AKTÖR

 • Sveriges enda nationella branschorganisation för natur- och ekoturismföretag.
 • 20 års erfarenhet om natur- och ekoturismföretagens drivkrafter, behov, förutsättningar, utmaningar och möjligheter.
 • Nationell samverkansplattform regionerna och företagen.
 • Driver norra halvklotets första kvalitetsmärkning av hållbara upplevelser – Natures Best Sweden.
 • Levererar resultat i form av näringens nationella strategi för naturturism, momssänkning för naturguidning, anpassade regler för tillagning av utomhusmåltider mm.

Natur- och Ekoturism

Svensk naturturism och ekoturism växer och får en allt större lokal betydelse för nya jobb och företag på landsbygden. Samtidigt som näringens företag med sina innovativa upplevelser ökar Sveriges internationella attraktion och synlighet. De lockar resenärer från hela världen där stora exportintäkter bidrar till det Svenska välståndet.

Natures Best

Betydligt fler vill göra skillnad än de som i praktiken gör det genom sina val av resmål och upplevelser. Det var för att fylla denna lucka mellan besökarens egentliga vilja och agerande som Naturturismföretagen tillsammans med Visit Sweden instiftade Nature’s Best.

Under FN:s internationella Ekoturismår (International Year of Ecotourism) – 2002 lanserades Nature’s Best. Det blev en av de första kvalitetsmärkningarna av ekoturism på jorden. Det gemensamma målen med Nature’s Best är att underlätta för den medvetna resenären att göra ett aktivt val av upplevelser och att inspirera till förändring samt ge naturturismföretag verktygen till att göra detta.

Systemet fokuserar på hållbar affärsutveckling och är skräddarsytt för att garantera hög kvalitet på naturupplevelser. Det i kombination med; ett starkare naturskydd, mer miljöanpassat resande, och omsorg om resmålets natur- och kulturvärden. Systemet utvecklades i nära samarbete mellan resenäringen, markägar- och naturskyddsintressen, ideella organisationer, myndigheter, företag och institutioner. Dessa krav arbetades fram med en referensgrupp med inte mindre än ett trettiotal företag och ett tjugotal olika organisationer.

Kvalitetsmärkningen Nature’s Best bygger på sex grundprinciper om respekt för resmålets begränsningar:

 • gynna den lokala ekonomin på landsbygden
 • miljöanpassning av hela upplevelsen
 • krav på aktivt natur- och kulturskydd
 • guidekvalitet
 • kvalitetssäkring
 • värdskap

Fundamenten för det som definierar ekoturism och som per definition levererar mot de tre sammanflätade hållbarhetskriterierna – ekonomi, miljö och socialt.